حتما خیلی از ما از جمله خود من تا امروز توجه نمی کردیم که ریاضیدانان بعد از بیلیون یا تریلیون تا چه واحدهائی جهت شمارش اعداد، پیش رفته اند.

در زیر من شمارش ارقام را تا 34 واحد پس از صد هزار درج می کنم که امیدوارم در شمارش و نگهداری ثروت آینده یا کنونی تان، مثمر به ثمر واقع گردد:

مثلا بجای تریلیون می توان گفت: {یک با دوازده صفر جلوی خود}. اینطوری تجسم و یادگیری آنهم راحتتر می شود.

Billion (Milliard): یک با نه صفر در جلو

Quadrillion: یک با پانزده صفر خوشگل

Sextillion: یک با بیست و یک صفر قشنگ

Octillion: یک با بیست و هفت صفر باحال

Decillion: یک با سی و سه صفر بی ریا

Duodecillion: یک با سی و نه صفر بلا

Quattuordecillion: یک با چهل و پنج صفر فنا

Sexdecillion: یک با پنجاه و یک صفر فداکار

Octodecillion: یک با پنجاه و هفتِ صفر کیلومتر

Vigintillion: یک بهمراه شصت و سه صفر ناقلا

Duovigintillion: یک بهمراه شصت و نه صفر الّاف

Quattuorvigintillion: یک بهمراه هفتاد و پنج صفرِ هلاک

sesvigintillion: یک بهمراه هشتاد و یک صفر بی صفت

octovigintillion: یک بهمراه هشتاد و هفت صفر کلک

trigintillion: یک بهمراه نود و سه صفر باوقار

duotrigintillion: یک بهمراه نود و نه صفر یا حضزت فیل

trestrigintillion: و بلاخره یک بهمراه صد و سه صفر نجومی