به گزارش باشگاه خبرنگاران بیرجند ؛جامعه کارگری کشور، مشمول حذف یارانه ها نمی شوند.

مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی کشور گفت: جامعه کارگری کشور ،مشمول حذف یارانه ها نمی شوند.

نظری در بیرجند افزود: 32 میلیون نفر از جمعیت کشور جزء جامعه کارگری هستند و در صورت حذف یارانه ها از برخی اقشار ، یارانه این قشر حذف نمی شود.

وی گفت: در صورت اعطاء سبد کالا به کارمندان دولت ، جامعه کارگری نیز سبد کالا دریافت  خواهند کرد.

مدیر کل سازمان های کارگری و کار فرمایی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی همچنین از افزایش مالی سنوات خدمات جامعه کارگری کشور خبر داد و افزود: امسال با توصیه ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قرار شد برای ارج نهادن به تلاش های جامعه کارگری ، پایه سنواتی آنها که در فرمول روابط کار همه ساله منظور می شود ، از 500 تومان به هزار تومان افزایش یابد. 

آقای نظری با بیان این که اخذ چک وسفته از کارگران وجاهت قانونی ندارد گفت: کارفرمایان نباید از کارگران چک وسفته دریافت کنند ، در غیر این صورت کارگری که از او چک و سفته دریافت شده می تواند با داشتن دادخواست و مراجعه به اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی حقوق و مطالبات خود را  از کارفرما دریافت کند. 

وی افزود : امسال راه اندازی تشکل های کارگری در کشور نسبت به مدت مشابه پارسال 8 درصد افزایش داشته است.

در خراسان جنوبی 14 هزار نفر عضو 193 تشکل کارگری و کارفرمایی فعال هستند.